ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ:
είσοδος

ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ DAIKIN Ολικές Ενεργειακές Λύσεις

DAIKIN BOSCH CALPAK

Τεχνικό υλικό

Για την εγκατάσταση της μετρητικής διάταξης παραγωγής στις εσωτερικές εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγών

με  ενεργειακό  συμψηφισμό  (net metering)

 

1.    Τοπολογία συνδέσεων

 

Για την υλοποίηση των συνδέσεων φωτοβολταϊκών (ΦΒ) συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό στο δίκτυο  ΧΤ απαιτείται αφενός η καταγραφή της απορροφώμενης και εγχεόμενης από και προς το δίκτυο ενέργειας μέσω ενός μετρητή (εφεξής μετρητής 2) διπλής κατεύθυνσης-καταγραφής (εισερχόμενης και εξερχόμενης ενέργειας) και αφετέρου η καταγραφή της παραγόμενης από το ΦΒ σύστημα ενέργειας μέσω ενός πιστοποιημένου δεύτερου μετρητή (εφεξής μετρητής 1).

Για το σκοπό αυτό, εφόσον ο υφιστάμενος μετρητής της εγκατάστασης κατανάλωσης δεν διαθέτει ήδη τη δυνατότητα αυτή, αντικαθίσταται με νέο μετρητή διπλής κατεύθυνσης – καταγραφής από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η εγκατάσταση του μετρητή παραγωγής υλοποιείται από τον αυτοπαραγωγό. Η τοπολογία των συνδέσεων διακρίνεται στο σχήμα 1.

Σχήμα 1: Τοπολογία συνδέσεων μετρητικών διατάξεων σε αυτοπαραγωγό ενεργειακού συμψηφισμού.

Μετρητής 2:Μετρητική διάταξη εισερχόμενης και εξερχόμενης  ενέργειας που εγκαθιστά ο ΔΕΔΔΗΕ στο όριο δικτύου/χρήστη

Μετρητής 1:Μετρητική διάταξη παραγωγής του ΦΒ συστήματος που εγκαθιστά ο αυτοπαραγωγός εντός της εσωτερικής ηλεκτρικής του εγκατάστασης, δικής του ιδιοκτησίας και ευθύνης 

Κιβώτιο διακλάδωσης:Κιβώτιο διακλάδωσης  που εγκαθιστά ο αυτοπαραγωγός  σε σημείο της γραμμής πίνακα-μετρητή 2

Διάταξη ασφαλούς απομόνωσης:Διάταξη ασφαλούς απομόνωσης της παραγωγής του ΦΒ που εγκαθιστά ο αυτοπαραγωγός

Όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 1, το ΦΒ σύστημα δεν συνδέεται στον γενικό πίνακα ΧΤ της εγκατάστασης  του  αυτοπαραγωγού  αλλά  σε σημείο  στα ανάντη αυτού,  εις τρόπον ώστε η τροφοδότηση του γενικού πίνακα κατανάλωσης να γίνεται κατά την ίδια φορά από το Δίκτυο και από το ΦΒ σύστημα.

Η σύνδεσή του υλοποιείται μέσω  κιβωτίου διακλάδωσης (ΚΔ) που τοποθετείται σε σημείο της γραμμής πίνακα-μετρητή πριν τον γενικό πίνακα της εγκατάστασης κατανάλωσης και κατά το δυνατόν πλησίον στον μετρητή που βρίσκεται στο Όριο Δικτύου/Χρήστη (Μετρητής 2). Ταυτόχρονα, ο αυτοπαραγωγός εγκαθιστά  διάταξη ασφαλούς απομόνωσης πλησίον του ΚΔ προς την πλευρά της παραγωγής, ώστε να είναι δυνατή η πλήρης απομόνωση της   παραγωγής από το δίκτυο και η παράλληλη απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού σε περιπτώσεις συντήρησης του κλάδου παραγωγής.

 

2.Χώρος εγκατάστασης μετρητικής  διάταξης  παραγωγής - κριτήρια επιλογής

Η μετρητική διάταξη παραγωγής (μετρητής 1) εγκαθίσταται σε χώρο ασφαλή, κατά κανόνα ακριβώς δίπλα ή πλησίον του μετρητή 2 και σε σημείο ελεύθερα και αυτοδυνάμως προσβάσιμο από το τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ. Στις περιπτώσεις που ο μετρητής 2 έχει ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθεί στην τηλεμέτρηση είναι δυνατή η εγκατάσταση της μετρητικής διάταξης παραγωγής σε απόσταση από το μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στο χώρο για το τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, όποτε απαιτείται. Σημειώνεται ότι, ακόμα και αν ο μετρητής 2 δεν έχει ενταχθεί στην τηλεμέτρηση ούτε έχει προγραμματιστεί η ένταξή του σε αυτή, ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται κατά την κρίση του να απαιτεί την ένταξη των δύο μετρητών του αυτοπαραγωγού στην   τηλεμέτρηση, οπότε   και   ο αυτοπαραγωγός είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και εγκατάσταση του παρελκόμενου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Ο χώρος εγκατάστασης της μετρητικής διάταξης πρέπει να πληροί τις εξής απαιτήσεις:

1. Οι μετρητικές διατάξεις δεν θα πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους υγρούς ή σε χώρους που θερμαίνονται υπερβολικά, ή σε διαδρόμους όπου υπάρχει κίνδυνος να προσκρούσουν επάνω τους μεταφερόμενα αντικείμενα.

2. Ο χώρος πρέπει να φωτίζεται και να αερίζεται καλά, να είναι εύκολα προσπελάσιμος τόσο για την λήψη των ενδείξεων, όσο και για την πραγματοποίηση διακοπής τροφοδοτήσεως της εγκατάστασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιά κλπ).

3. Πρέπει να εξασφαλιστεί διάδρομος με πλάτος τουλάχιστον 1,20 m και ύψος 2,20 m (επιθυμητό ύψος 2,40 m). Όταν οι μετρητές τοποθετούνται σε εσοχή επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση πλάτος διαδρόμου 1 m.

4. Ο τοίχος στον οποίο εγκαθίσταται η μετρητική διάταξη πρέπει να είναι κατασκευασμένος από τούβλα, συμπαγής, πάχους τουλάχιστον 15cm ή από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους τουλάχιστον 10 cm. Το οπλισμένο σκυρόδεμα δεν πρέπει να είναι ανεξάρτητο τμήμα αλλά να είναι καλά συνδεδεμένο με το σκελετό του κτιρίου.

5. Η στήριξη της μετρητικής διάταξης δεν πρέπει να γίνεται σε ξυλοκατασκευή, ούτε σε τοίχο που ανήκει στο φρεάτιο του ανελκυστήρα.

 

Η ακριβής θέση της μετρητικής διάταξης προσδιορίζεται κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τοπική μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ. Ο  αυτοπαραγωγός έχει την ευθύνη διαφύλαξης και τήρησης σε καλή κατάσταση των οργάνων μέτρησης και προστασίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Οι χώροι μετρητικών διατάξεων διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, δηλαδή σε αυτές όπου υφίσταται συστάδα μετρητών ΔΕΔΔΗΕ (π.χ., πολυκατοικίες) και σε αυτές όπου υφίσταται μια μεμονωμένη παροχή (με έναν ή περισσότερους μετρητές, π.χ. κατασκευή από σκυρόδεμα με στυλίσκο).

Μετρητής παραγωγής σε συστάδες  (π.χ. σε πολυκατοικίες)

Για τις συνήθεις περιπτώσεις συστάδων σε πολυκατοικίες, όπου στεγάζονται μετρητές καταναλωτών οικιακής χρήσεως, ο μετρητής παραγωγής θα εγκαθίσταται στο χώρο που βρίσκεται και η συστάδα. Σε  κάθε περίπτωση θα πρέπει να  εξασφαλίζεται η είσοδος του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.

 

Μετρητής παραγωγής σε μεμονωμένες  παροχές  (π.χ. κατασκευή από σκυρόδεμα με στυλίσκο)

Σε περιπτώσεις μεμονωμένων παροχών (μη τηλεμετρούμενων) ο μετρητής παραγωγής μαζί με το κιβώτιο διακλάδωσης και το μέσο απόζευξης θα τοποθετούνται ακριβώς δίπλα στον μετρητή ΔΕΔΔΗΕ (μετρητής 2) σε υποδομή που θα κατασκευαστεί κατάλληλα από τον αυτοπαραγωγό.

 

3.    Εξοπλισμός μετρητικής διάταξης και διαδικασία πιστοποίησης

Η  μετρητική διάταξη παραγωγής του ΦΒ συστήματος αποτελείται από:

1. τον μετρητή

2. τους μετασχηματιστές οργάνων μέτρησης, για ισχύ ΦΒ μεγαλύτερη των 55 kWp

3. το κιβώτιο δοκιμών, για ισχύ ΦΒ μεγαλύτερη των 55 kWp

4. τον εξοπλισμό επικοινωνίας στις περιπτώσεις τηλεμέτρησης καθώς και

5. το λοιπό υποστηρικτικό εξοπλισμό, όπως καλωδιώσεις, κιβώτια μετρητών και κιβώτια μετασχηματιστών οργάνων μέτρησης.

 

Οι αυτοπαραγωγοί  προμηθεύονται από το εμπόριο  τη μετρητική διάταξη παραγωγής, επιλέγοντας τον εξοπλισμό αυτής σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

 

3.1  Μετρητής παραγωγής (μετρητής 1)

 

Η επιλογή του μετρητή θα γίνει από τους  εγκεκριμένους  από το ΔΕΔΔΗΕ τύπους  μετρητών που απαριθμούνται   στον πίνακα 1. Οι εγκεκριμένοι μετρητές θα πρέπει να έχουν τους κωδικούς πρόσβασης και την παραμετροποίηση (configuration) που έχει συμφωνηθεί με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εγκατάστασης ΦΒ συστήματος ισχύος μικρότερης των 5  kWp σε τριφασική παροχή κατανάλωσης, θα πρέπει να εγκαθίσταται τριφασικός μετρητής παραγωγής και τριφασικός αντιστροφέας (inverter), δηλαδή τριφασική διαμόρφωση της σύνδεσης του ΦΒ συστήματος.

 

3.2  Μονάδα επικοινωνίας (modem)

 

Η Μονάδα επικοινωνίας GSM/GPRS με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα (τροφοδοτικό, καλώδιο σύνδεσης μετρητή-μονάδας επικοινωνίας και κεραία),   επιλέγεται ώστε να είναι συμβατή με τον τύπο του μετρητή παραγωγής, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.

Στην περίπτωση που το επιλεγμένο σημείο εγκατάστασης της μετρητικής διάταξης παραγωγής δεν έχει  ικανοποιητικό  επίπεδο  σήματος  κινητής  τηλεφωνίας, ο αυτοπαραγωγός  θα  εγκαθιστά  την κεραία ή το μέσο επικοινωνίας και την σχετική καλωδίωση σε θέση που υπάρχει επαρκής κάλυψη δικτύου. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία του μετρητή με το κέντρο τηλεμέτρησης, ο ΔΕΔΔΗΕ  θα  υποδεικνύει  στον  αυτοπαραγωγό  εναλλακτικούς  τρόπους επικοινωνίας, ενώ ο αυτοπαραγωγός θα έχει την υποχρέωση να διαθέσει στον ΔΕΔΔΗΕ αποκλειστική γραμμή τηλεφωνικής σύνδεσης. Το σχετικό κόστος εξοπλισμού,  καλωδίωσης, τελών σύνδεσης και λειτουργίας βαρύνει τον αυτοπαραγωγό.

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα προμηθεύει την κάρτα SIM την οποία και θα εγκαθιστά στη φάση του ελέγχου και της σφράγισης της μετρητικής διάταξης παραγωγής. Το σχετικό μηνιαίο πάγιο τηλεπικοινωνιακό κόστος κινητής τηλεφωνίας βαρύνει τον ΔΕΔΔΗΕ.

 

3.3  Μετασχηματιστές έντασης

 

Στις περιπτώσεις όπου η ισχύς του ΦΒ συστήματος υπερβαίνει τα 55 kWp απαιτείται η εγκατάσταση τριών μετασχηματιστών έντασης, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-Oνομαστική τάση 400 V και συχνότητα 50 Hz

-Tύπου μπάρας

-Oνομαστική φόρτιση 10 VA και συντελεστής υπερέντασης 1,2x in

-Kλάση ακριβείας 0,5S και σχέση 200/5 Α

-Kατασκευασμένοι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ/IEC 60044-1

-Mε διάφανο κάλυμμα ακροδεκτών με δυνατότητα σφράγισης

 

Οι μετασχηματιστές μέτρησης θα τοποθετούνται σε ξεχωριστό ερμάριο ή πίνακα με δυνατότητα σφράγισης από το ΔΕΔΔΗΕ (σύρμα σφράγισης και σφραγίδα ΔΕΔΔΗΕ).

 

3.4  Κιβώτιο Δοκιμών

Στις περιπτώσεις όπου η ισχύς του ΦΒ συστήματος υπερβαίνει τα 55 kWp απαιτείται η εγκατάσταση κιβωτίου δοκιμών.

Το κιβώτιο δοκιμών θα πρέπει να είναι:

- τριών (3) φάσεων, τεσσάρων (4) αγωγών,

- σύμφωνο  με  την  Τεχνική  Προδιαγραφή  ΔΕΗ  Α.Ε.  GR-107/Αναθεώρηση παράρτημα) και

- με διαφανές κάλυμμα με δυνατότητα σφράγισης (σύρμα σφράγισης και σφραγίδα ΔΕΔΔΗΕ).

 

3.5  Κιβώτιο μετρητή

 

Το κιβώτιο του μετρητή  θα πρέπει να:

-Eίναι πολυεστερικού τύπου SMC με υαλονήματα

-Eίναι ονομαστικής τάσης 400 V

-Eίναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε εσωτερικούς χώρους και ακάλυπτους υπαίθριους χώρους με βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP 44

-Eχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 15 έτη

-Φέρει διαφανές παράθυρο για την λήψη ενδείξεων του μετρητή

-Διαθέτει δυνατότητα σφράγισης (σύρμα σφράγισης και σφραγίδα ΔΕΔΔΗΕ)

-Φέρει στο κάλυμμά του ανεξίτηλη και ευδιάκριτη επισήμανση «Μετρητής αυτοπαραγωγής με συμψηφισμό» και ο αριθμός παροχής του αυτοπαραγωγού, ώστε να είναι διακριτό από τα κιβώτια μετρητών του ΔΕΔΔΗΕ.

 

Το κιβώτιο του μετρητή περιλαμβάνει τον μετρητή και το μέσο επικοινωνίας. Για ισχύ μεγαλύτερη των 55 kWp  το κιβώτιο δοκιμών, ο τριφασικός μικροαυτόματος με ονομαστική ένταση 2Α και οι μετασχηματιστές έντασης τοποθετούνται σε ακριβώς παρακείμενο κιβώτιο με δυνατότητα σφράγισης.

Το  κιβώτιο  δεν θα  πρέπει να φέρει το  λογότυπο της  ΔΕΗ ή του  ΔΕΔΔΗΕ.

 

3.6  Έλεγχος του βασικού εξοπλισμού της μετρητικής διάταξης πριν την εγκατάσταση (διαδικασία πιστοποίησης εξοπλισμού)

 

Πριν  την  εγκατάσταση  της  μετρητικής  διάταξης,  με  ευθύνη  του  αυτοπαραγωγού  ο  βασικός εξοπλισμός  της  μετρητικής  διάταξης  θα  αποστέλλεται  για  έλεγχο  και  πιστοποίηση  στον  Τομέα Εργαστηρίων  και  Ασυρμάτων  της  Διεύθυνσης  Δικτύου  του  ΔΕΔΔΗΕ  {Αγίας Άννης 70, Αθήνα (Ρουφ) 11855}, κατόπιν συνεννόησης στους  τηλεφωνικούς αριθμούς 210 3403205 και 210 3403240. Ο προς έλεγχο και πιστοποίηση εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής ή σύμβασης σύνδεσης.

 

Συγκεκριμένα, θα ελέγχονται και θα πιστοποιούνται από το ως άνω εργαστήριο του ΔΕΔΔΗΕ:

1. ο μετρητής

2. η μονάδα επικοινωνίας με τα παρελκόμενά της και επιπλέον για ισχύ ΦΒ  μεγαλύτερη από 55 kWp

3. οι τρεις Μ/Σ έντασης και

4. το κιβώτιο δοκιμών

 

Με  την  επιτυχή  ολοκλήρωση  των  ελέγχων, ο αυτοπαραγωγός  παραλαμβάνει από τον Τομέα Εργαστηρίων και Ασυρμάτων τον παραπάνω εξοπλισμό και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ελέγχου. Ο αυτοπαραγωγός θα παραδίδει στον ως άνω Τομέα:

1.     τα πιστοποιητικά δοκιμών σειράς του κατασκευαστικού οίκου του μετρητή και

2.      ειδικά    για    τους    μετασχηματιστές    έντασης    τα    πιστοποιητικά    δοκιμών    σειράς    του κατασκευαστικού οίκου για κάθε ένα μετασχηματιστή ξεχωριστά, όπου θα έχουν εκτελεστεί υποχρεωτικά όλες οι δοκιμές που καθορίζονται στην παράγραφο 6.2 του κανονισμού ΕΝ/IEC60044-1.

 

5.    Κιβώτιο Διακλάδωσης - Διάταξη Ασφαλούς Απομόνωσης

 

Προκειμένου να είναι δυνατή η ασφαλής πρόσβαση στον μετρητή 2 στα όρια δικτύου-χρήστη, με διασφάλιση αμφίπλευρης απομόνωσης από την πλευρά του δικτύου και από την πλευρά του ΦΒ συστήματος, εγκαθίσταται από τον αυτοπαραγωγό αποζευκτικό στοιχείο ΧΤ μεταξύ του μετρητή 1 και του κιβωτίου διακλάδωσης. Πρόκειται για έναν διακόπτη ΧΤ με  ικανότητα διακοπής ηλεκτρικού φορτίου ίσου με την ονομαστική ισχύ του ΦΒ συστήματος, δηλαδή κατ’ ελάχιστον διακόπτη φορτίου, ώστε να είναι ασφαλής η διακοπή σε πλήρες φορτίο. Είναι ευνόητο ότι απαιτείται ειδική διάταξη προστασίας για τη γραμμή του κλάδου παραγωγής, εφόσον η τελευταία έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τη γραμμή πίνακα-μετρητή της παροχής του αυτοπαραγωγού. Σε περίπτωση, δηλαδή, που διαφοροποιείται π.χ. η διατομή, το είδος αγωγών ή ο τρόπος εγκατάστασης ώστε να συνεπάγεται μείωση του μέγιστου επιτρεπομένου ρεύματος ή ενδεχομένως μείωση της αντοχής σε βραχυκυκλώματα και η διάταξη προστασίας στην αρχή της γραμμής πίνακα-μετρητή δεν έχει τέτοια χαρακτηριστικά, ώστε να προστατεύει το τμήμα γραμμής του κλάδου παραγωγής μετά το κιβώτιο διακλάδωσης, θα πρέπει να τοποθετηθεί δεύτερη διάταξη προστασίας για το εν λόγω τμήμα της γραμμής (βλ. HD 384 473.1.1 και 473.2.1) 

Η διάταξη ασφαλούς απομόνωσης τοποθετείται πλησίον του κιβωτίου διακλάδωσης, σε σημείο ελεύθερα και αυτοδυνάμως διαρκώς προσβάσιμο από το τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ. Το ερμάριο ή ο πίνακας θα είναι ξεχωριστός από το κιβώτιο του μετρητή, ώστε να είναι δυνατός ο χειρισμός του μέσου απόζευξης από το τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ ή τον αυτοπαραγωγό χωρίς την αποσφράγιση του κιβωτίου του μετρητή ή του ερμαρίου/πίνακα των Μ/Σ έντασης.

Για μονοφασικό ΦΒ η διάταξη απομόνωσης θα είναι δύο πόλων και για τριφασικό ΦΒ τεσσάρων πόλων.

Μετά τον μετρητή 1 προς την πλευρά του ΦΒ θα πρέπει να προβλέπεται προστασία έναντι βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για προστασία ανθρώπων και  εγκαταστάσεων  (βλ.  HD  384 και  IEC  60364-7-712).  Επιπλέον,  σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς θα πρέπει να σημαίνεται η ύπαρξη διπλής τροφοδότησης σε σημεία όπως π.χ. το κιβώτιο διακλάδωσης, το κιβώτιο του μετρητή 1, ο γενικός πίνακας κατανάλωσης και ο γενικός πίνακας παραγωγής. Στα ανωτέρω σημεία θα πρέπει να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες, με ενδεικτικό τύπο αυτό του σχήματος 5.

Επισημάνσεις:

- Σε περιπτώσεις ύπαρξης εφεδρικής πηγής παραγωγής ενέργειας, π.χ. ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ), θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η απώλεια του ανάντη δικτύου προκαλεί απόζευξη του ΦΒ σταθμού ακόμα και στην περίπτωση λειτουργίας του Η/Ζ.

-Σε  περιπτώσεις  εγκατεστημένου  συστήματος  αντιστάθμισης  αέργου  ισχύος  θα  πρέπει  να ληφθεί μέριμνα από  τον αυτοπαραγωγό ώστε η εγκατάσταση του ΦΒ συστήματος να μην επηρεάζει τη λειτουργία της αντιστάθμισης (π.χ. λανθασμένη ανάγνωση της συμψηφιζόμενης φαινόμενης ισχύος μετά την ενσωμάτωση-αφαίρεση της παραγωγή του ΦΒ συστήματος

 

επικοινωνία

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 5 (Προέκταση Ανδριανουπόλεως), 551 33 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 440 844

Fax: 2310 432 868

E-Mail: info@klimamichaniki.gr

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • google plus