όροι χρήσης της ιστοσελίδας


Σας καλωσορίζουμε στον επίσημο δικτυακό τόπο της Εταιρείας ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ (στο εξής χάριν συντομίας η «Εταιρεία»)
και σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους χρήσης.

Σε περίπτωση διαφωνίας σας με κάποιο όρο, παρακαλείστε να μην κάνετε χρήση του δικτυακού τόπου,
διαφορετικά συνεπάγεται ότι διαβάσατε και αποδέχεστε τους παρόντες όρους.

πνευματική-βιομηχανική ιδιοκτησία

Ο παρών δικτυακός τόπος www.klimamichaniki.gr ανήκει στην Εταιρεία ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ
με έδρα τη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ελευθέριου Βενιζέλου αρ. 5, Καλαμαριά, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 440844 και κεντρική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@klimamichaniki.gr.

Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, όπως ενδεικτικά τα εμπορικά σήματα, οι διακριτικοί τίτλοι, οι εικόνες και τα γραφικά, το φωτογραφικό υλικό, σχέδια, κατάλογοι προϊόντων, κείμενα, το λογισμικό κ.ο.κ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, η οποία προστατεύεται από το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 2121/1993), τις διεθνείς συμβάσεις, καθώς επίσης πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μετά από σχετική άδεια χρήσης.

Η αναπαραγωγή τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου, επανέκδοση, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας ή τρίτων,
αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων.

Η χρήση τους στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης.

σύνδεσμοι τρίτων

Ο δικτυακός τόπος της Εταιρείας, παρέχει για τη διευκόλυνση των χρηστών συνδέσμους (links, hyperlinks, banners) σε τρίτα δικτυακά sites, το περιεχόμενο των οποίων δεν ελέγχεται από την Εταιρεία.  Οι δικτυακοί τόποι διαθέτουν όρους χρήσης, τους οποίους καλούνται να διαβάζουν οι επισκέπτες αυτών.  Η περιήγηση των χρηστών σε αυτούς γίνεται αποκλειστικά και μόνο με δική τους ευθύνη.   Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων ή υπερσυνδέσμων σε τρίτους δικτυακούς τόπους.

αλλαγές στην ιστοσελίδα

Η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει ή και να καταργήσει οποιοδήποτε τμήμα ή ολόκληρη την ιστοσελίδα,
περιλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του δικτυακού της τόπου, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών.
Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη έναντι των χρηστών.

πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία σέβεται την Ιδιωτικότητα και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών.  Η χρήση του δικτυακού τόπου, καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, προϋποθέτει την συμφωνία του με την πολιτική απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το περιεχόμενο της πολιτικής απορρήτου που είναι δημοσιευμένο στον παρόντα δικτυακό τόπο

πολιτική cookies

Ο δικτυακός τόπος της Εταιρείας μπορεί χρησιμοποιεί cookies και συναφείς τεχνολογίες.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την πολιτική cookies, η οποία είναι διαθέσιμη στον παρόντα δικτυακό τόπο.

αποποίηση ευθύνης

Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπο διατίθεται «Ως έχει».
Η εταιρεία αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο δικτυακού της τόπου να είναι ακριβές, ασφαλές και χωρίς σφάλματα, ωστόσο δεν εγγυάται την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.  Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να αξιολογεί το εκάστοτε δημοσιευμένο περιεχόμενο.  Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει από τη χρήση του δικτυακού της τόπου.

υποχρεώσεις χρηστών

Οι χρήστες και επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου έχουν την υποχρέωση σεβασμού των κανόνων του Ελληνικού και Διεθνούς δικαίου,  καθώς των χρηστών ηθών και της καλής πίστης.  Οι χρήστες δύνανται να χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους, ενώ σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη εξουσιοδοτημένη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει την Εταιρεία για οιαδήποτε τυχόν ζημία προκύψει.

επίλυση διαφορών

Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Για κάθε πιθανή διαφορά σε σχέση με τους παρόντες Όρους, τα μέρη συμφωνούν ότι θα καταβάλλουν προσπάθεια φιλικής επίλυσης σε πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η φιλική επίλυση αυτών, αρμόδια για την επίλυση ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

τροποποίηση όρων χρήσης

Η Εταιρεία δύναται, όποτε κρίνει αναγκαίο, να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης, για λόγους συμμόρφωσης με νομοθετικές τροποποιήσεις, ή βελτιστοποίησης των υπηρεσιών της.  Για το λόγο αυτό καλείστε να ελέγχετε την παρούσα σελίδα κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπo της Εταιρείας
Τυχόν μεταβολές θα αναρτώνται στον παρόντα δικτυακό τόπο με ένδειξη ημερομηνίας όπως αναγράφεται στην παρούσα.

Μάρτιος 2019